W ramach wsparcia przedsiębiorczości prowadzonej na mniejszą skalę od 1 stycznia bieżącego roku wprowadzono możliwość opłacania tak zwanego „małego ZUS-u”

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.
Przedsiębiorcy nieosiągający wysokich przychodów będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będą zależeć od tych przychodów. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej (jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień).

Oferta kierowana jest do przedsiębiorców którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

- generują przychód firmy z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona jest przez cały rok, w wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Natomiast nie będzie mógł skorzystać z „małego ZUS” przedsiębiorca, który w poprzednim roku:

- prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

- rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie.;

- podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

- spełnił warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;

- wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z najbliższą placówką ZUS celem dokonania czynności formalno-prawnych. Szczegółowe informacje wraz z opisem konkretnych przykładów dostępne na stronie : http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933

Opracowano: Dział ROW z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie ZUS.