Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Zakres działań Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

W dziale funkcjonują następujące Sekcje:

a) Sekcja Produkcji Roślinnej,

b) Sekcja Produkcji Zwierzęcej,

c) Sekcja Doświadczalnictwa.

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa realizuje następujące zadania:

1) świadczy pomoc merytoryczną specjalistom z powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w zakresie realizacji tematów branżowych,

2) prowadzi koordynację pracy służby doradczej z zakresu realizacji zadań z produkcji rolniczej,

3) udziela pomocy merytorycznej rolnikom w zakresie modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw,

4) upowszechnia mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

5) organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu produkcji rolniczej dla rolników i służby doradczej,

6) wprowadza innowacyjne rozwiązania do gospodarstw rolnych,

7) opracowuje materiały dydaktyczne – ulotki, broszury, artykuły, prezentacje,

8) współpracuje ze szkołami i uczelniami rolniczymi, instytutami branżowymi, organizacjami rolników, agencjami i jednostkami obsługi rolnictwa,

9) prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług.

10) sprawuje nadzór merytoryczny nad specjalistami zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w zakresie zadań realizowanych z zakresu technologii produkcji rolniczej.

Sekcja Produkcji Roślinnej realizuje następujące zadania:

1) upowszechnia metody produkcji roślinnej (w tym ogrodniczej) przyjazne dla środowiska – promuje Integrowaną Produkcję (IP),

2) organizuje wystawy: maszyn rolniczych i ogrodniczych, płodów rolnych, owoców, warzyw i kwiatów oraz produktów pszczelich,

3) świadczy doradztwo w zakresie produkcji roślinnej, ogrodnictwa, pszczelarstwa oraz mechanizacji rolnictwa,

4) wdraża i upowszechnia innowacyjne rozwiązania w produkcji ogrodniczej (nowe gatunki, technologie, nawozy, środki ochrony),

5) wspiera funkcjonowanie gospodarstw z towarową produkcją zbóż, roślin oleistych 
i okopowych,

6) wspiera funkcjonowanie gospodarstw z towarową produkcją warzyw, owoców i kwiatów,

7) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji roślinnej i ogrodniczej,

8) promuje rozwój gospodarstw pasiecznych,

9) prowadzi na polu doświadczalnym kolekcję nowych odmian warzyw oraz poletka upowszechnieniowe u warzywników,

10) prowadzi pasiekę i Izbę Edukacji Pszczelarskiej,

11) prowadzi stację atestacji opryskiwaczy – wykonuje modernizację, diagnostykę 
i badania techniczne opryskiwaczy w terenie (polowych i sadowniczych) – zgodnie 
z założeniami Integrowanej Ochrony (IO),

12) prowadzi diagnostykę sprzętu ochrony roślin,

13) proponuje i wdraża nowoczesne rozwiązania mechanizacyjne na polu doświadczalnym Ośrodka – sprawdza stan techniczny istniejącego parku maszynowego,

14) świadczy doradztwo z zakresu mechanizacji i budownictwa inwentarskiego.

Sekcja Produkcji Zwierzęcej realizuje następujące zadania:

1) organizuje wystawy zwierząt hodowlanych,

2) promuje produkty pochodzenia zwierzęcego w tym produkty tradycyjne i regionalne,

3) upowszechnia chów zwierząt gospodarskich zgodnie z ich dobrostanem,

4) pomaga dostosować się hodowcom do obowiązujących standardów i wymogów sanitarno – weterynaryjnych,

5) wspiera funkcjonowanie gospodarstw z bydłem mlecznym, mięsnym, owcami i kozami;

6) upowszechnia produkcję żywca wieprzowego wysokiej jakości,

7) promuje gospodarstwa hodowlane oraz zwierzęta z zasobów genetycznych,

8) promuje produkcję drobiarską o wysokich parametrach jakościowych,

9) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej,

10) upowszechnia wśród mieszkańców obszarów wiejskich zapisy ustawy o ochronie zwierząt,

11) upowszechnia podstawowe zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych,

12) wykonuje analizy laboratoryjne, w tym wartość pokarmową pasz.

Sekcja Doświadczalnictwa realizuje następujące zadania:

1) prowadzi doświadczenia na polu doświadczalnym Ośrodka w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz inne doświadczenia ścisłe, a także doświadczenia obserwacyjne i łanowe,

2) świadczy doradztwo dotyczące najnowszych technologii produkcji roślinnej i standardów jakościowych,

3) wdraża i upowszechnia nowe odmiany roślin, nowe generacje środków ochrony roślin 
i nawozów,

4) udziela doradztwa i organizuje szkolenia z zakresu innowacyjnych technologii uprawy roślin ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin,

5) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji roślinnej,

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info