Ochrona środowiska

Czytaj więcej: Projektowana zmiana dotycząca ugorów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Projekt takiej decyzji został...

W celu lepszego dostosowania przepisów krajowych do unijnej dyrektywy azotanowej z 1991 roku uchwalono w Polsce ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566).

Realizując zapisy unijne w nowej ustawie określono, że produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej...

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów...

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można...

            Termin „niska emisja”, mimo że jest powszechnie używany w dyskusji na temat jakości powietrza, nie jest zdefiniowany ani w unijnym, ani w polskim prawie środowiskowym, a możliwe instrumenty prawne, mające na celu...