Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Zakres działań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw realizuje następujące zadania:

1. Doskonali metody oraz formy pracy kadry doradczej,

2. Koordynuje działania w zakresie planowania, programowania, analiz i szkoleń,

3. Sporządza roczne programy działalności Ośrodka,

4. Sprawuje nadzór nad opracowywaniem i realizacją rocznych planów pracy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego,

5. Opracowuje dokumentację szkoleniową (programy, harmonogramy, raporty ze szkoleń, listy obecności),

6. Koordynuje działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich oraz własnej kadry doradczej, poprzez organizację kursów, konferencji, seminariów, szkoleń wyjazdowych itp.,

7. Inicjuje, organizuje i koordynuje odpłatne usługi szkoleniowe wg zapotrzebowania oraz prowadzi nadzór nad kursami przygotowującymi do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,

8. Współpracuje z jednostkami koordynującymi i nadzorującymi działalność oświatowo-doradczą,

9. Prowadzi ewidencję oraz nadzór nad dokumentacją szkoleniową w formie papierowej
i elektronicznej,

10. Opracowuje okresowe i roczne sprawozdania z działalności szkoleniowej,

11. Monitoruje działalność edukacyjno-doradczą,

12. Prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń,

13. Opracowuje, koordynuje, prowadzi nadzór nad zbiorczym rocznym lub okresowymi programami sprawozdaniami,

14. Koordynuje opracowania comiesięcznych wytycznych oraz określa zadania wynikające z rocznego programu działalności Ośrodka dla powiatowych zespołów doradztwa rolniczego,

15. Sporządza półroczne oraz roczne sprawozdania ze zrealizowanych zadań z uwzględnieniem efektów rzeczowych w oparciu o elektroniczną bazę danych,

16. Sporządza półroczne oraz roczne sprawozdania z wykonania wartości miernika w układzie zadaniowym,

17. Przygotowuje projekty umów i prowadzi nadzór merytoryczny nad ich realizacją w zakresie powierzonych działań,

18. Współpracuje z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, szkołami, jak również innymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

19. Prowadzi kontrolę realizacji zadań doradczych działów oraz powiatowych zespołów doradztwa rolniczego z uwzględnieniem zgodności z instrukcjami metodycznymi i wytycznymi,

20. Redaguje miesięcznik wydawany przez Ośrodek,

21. Przekazuje bieżącą informację do miesięcznika oraz na stronę www,

22. Projektuje materiały informacyjno-reklamowe,

23. Przygotowuje do druku broszury tematyczne, ulotki, plakaty, foldery, zaproszenia itp.,

24. Prowadzi prenumeratę miesięcznika oraz czasopism dla Ośrodka,

25. Sporządza dokumentację fotograficzną związaną z działalnością Ośrodka,

26. Współorganizuje szkolenia, konferencje, pokazy, imprezy promocyjno-handlowe oraz inne przedsięwzięcia upowszechniające obszary wiejskie,

27. Współpracuje z różnymi stacjami radiowymi, telewizyjnymi oraz prasa,

28. Prowadzi działania promocyjne Ośrodka,

29. Prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów,

30. Prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług,

31. Przygotowuje miesięczne narady i spotkania z kadrą kierowniczą organizowane przez dyrektora, w tym informuje pracowników oraz uczestników zewnętrznych o terminach narad i spotkań.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info