Dział Kadr i Organizacji Pracy

Zakres działań Działu Kadr i Organizacji Pracy

Dział Kadr i Organizacji Pracy realizuje następujące zadania:
1)    w zakresie spraw kadrowych:
a)    realizuje politykę kadrową określoną przez dyrektora Ośrodka,
b)    sporządza sprawozdania oraz analizy dotyczące zatrudnienia,
c)    prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku   pracy z pracownikami Ośrodka,
d)    prowadzi akta osobowe pracowników, obowiązującą dokumentację, kompletuje ją i przechowuje,
e)    prowadzi sprawy związane z ustalaniem wynagrodzenia pracowników Ośrodka, ich prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
f)    przygotowuje wnioski do odznaczeń i wyróżnień pracowników Ośrodka,
g)    opracowuje regulaminy pracy, premiowania i nagród,
h)    koordynuje zadania związane z przestrzeganiem czasu pracy w Ośrodku, wykorzystaniem urlopów, zwolnień lekarskich, innych nieobecności oraz przestrzeganiem regulaminu pracy w części dotyczącej porządku i dyscypliny pracy,
i)    współpracuje z Działem Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w zakresie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników Ośrodka,
j)    organizuje zawodowe praktyki studenckie i uczniowskie, a także staże pracownicze w Ośrodku,
k)    opracowuje projekty zarządzeń dyrektora z zakresu dyscypliny pracy,
l)    przygotowuje dokumenty związane z nakładaniem kar dyscyplinarnych,
m)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uzgadniania, załatwiania i opiniowania spraw pracowniczych,
2)    w zakresie organizacji pracy:
a)    prowadzi  zbiór  dokumentów,  dotyczących  podstaw  prawnych    działania  ośrodka,  w  tym Statutu i Regulaminu organizacyjnego, oraz zapewnia upowszechnienie treści tych dokumentów wśród pracowników Ośrodka, w tym udostępnienie ich w systemie informatycznym,
b)    prowadzi     sprawy     związane     z     zapewnieniem     właściwej     oraz     zgodnej     z   przepisami i Regulaminem organizacji pracy działalności ośrodka, w tym:
-    przygotowuje projekty regulaminu organizacyjnego Ośrodka oraz projekty jego zmian uzasadnione zmianą obowiązujących przepisów oraz potrzebami organizacyjnymi ośrodka,
-    zapewnia przestrzeganie zgodności zakresów czynności pracowników Ośrodka z Regulaminem,
-    prowadzi   rejestr   zarządzeń,   decyzji   i   wytycznych   Ministra   Rolnictwa   i   Rozwoju    Wsi w sprawach dotyczących działalności Ośrodka oraz zapewnia ich przekazywanie do realizacji wszystkim merytorycznie właściwym komórkom organizacyjnym,
-    koordynuje działania komórek organizacyjnych w zakresie organizacji, w tym w zakresie przestrzegania Regulaminu,
-    koordynuje realizację zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych prowadzonych w Ośrodku,
c)    realizuje zadania związane z kierowaniem i zarządzaniem ośrodkiem przez dyrektora, w tym:
-    prowadzi centralny rejestr zarządzeń dyrektora oraz zapewnia właściwy wewnętrzny obieg zarządzeń w Ośrodku, w tym udostępnia treści zarządzeń pracownikom Ośrodka w systemie informatycznym,
-    protokółuje narady i spotkania organizowane przez dyrektora i prowadzi zbiór protokołów,
-    prowadzi rejestr i załatwia sprawy w zakresie upoważnień udzielanych przez dyrektora pracownikom Ośrodka,
d)    zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
e)    koordynuje i pełni nadzór nad tekstem jednolitym cennika i jego zmianami - współpracuje w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi,
f)    przygotowuje projekty niezbędnych zmian w dokumentach organizacyjnych Ośrodka,
g)    opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Ośrodka, wdraża i kontroluje przestrzeganie postanowień regulaminowych oraz przedkłada dyrektorowi propozycje zmian do regulaminu,
h)    przygotowuje zmiany, wdraża oraz nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
i)    prowadzi rejestr aktów normatywnych Ośrodka,
j)    zapewnienia obsługę sekretariatu Ośrodka,
k)    zapewnia obsługę archiwum Ośrodka.
3)    w zakresie spraw socjalnych:
a)    opracowuje regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz czuwa nad jego prawidłową realizacją,
b)    ustala zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu,
c)    współpracuje z organizacjami związkowymi w zakresie spraw socjalnych w Ośrodku.
4) prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Nasza strona internetowa www.podrb.pl używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info